Jak chronić własność przemysłową?

Własność przemysłowa bezpośrednio związana jest z dobrami intelektualnymi, które wykorzystuje się w działalności gospodarczej. Posiadanie własności przemysłowej pozwala chronić twórczość autora, który uzyskuje wyłączne prawo do dysponowania swoim innowacyjnym wynalazkiem. Jak skutecznie chronić swoją własność przemysłową?

Rejestracja praw

W celu uzyskania prawa własności przemysłowej niezbędne jest zgłoszenie w stosownym urzędzie. W Polsce wszelkich formalności można dopełnić w Urzędzie Patentowym z siedzibą w Warszawie, natomiast na terenie Unii Europejskiej (w przypadku unijnych praw własności przemysłowych) właściwą jednostką jest Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Jego siedziba znajduje się w Alicante, w Hiszpanii.

Rodzaje praw przemysłowych

Do podstawowych praw przemysłowych zalicza się wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe oraz znaki towarowe. Na wynalazek udzielany jest patent, a pod definicją wynalazku rozumie się rozwiązanie o charakterze technicznym, należące do jednej z kategorii: sposoby, zastosowania, urządzenia lub produkty. Wynalazek, aby uzyskał patent, musi prezentować odpowiedni poziom wynalazczy i nie stanowić części stanu techniki, która została już ujawniona i udostępniona do powszechnej wiadomości. Uzyskanie patentu na wynalazek odbywa się w formie pisemnej z właściwym urzędem. Czas ochrony patentu wynosi 20 lat od chwili zgłoszenia wynalazku do urzędu.

Wzoru użytkowego udziela się na rozwiązania o charakterze technicznym. Ta własność przemysłowa odnosi się do przedmiotów o stałej postaci, głównie do ich kształtu, budowy lub zestawienia konkretnych elementów. Aby rozwiązanie otrzymało wzór użytkowy, musi być nowe i użyteczne, a przede wszystkim stanowić przedmiot materialny o trwałej postaci (np. hulajnoga czy deskorolka). Okres ochrony wzoru użytkowego wynosi 10 lat od momentu jego zgłoszenia.

Jak chronić własność przemysłową?

Innym przykładem własności przemysłowej jest znak towarowy. Jest to graficzna lub dźwiękowa forma oznaczenia, której głównym celem jest wyróżnienie podobnego produktu spośród tych, które powstałych w różnych przedsiębiorstwach. Obowiązujący okres ochronny to 10 lat, z możliwością przedłużenia go bez ograniczeń o kolejne okresy 10-letnie po uiszczeniu opłaty do Urzędu Patentowego RP. Jednostka przed zarejestrowaniem znaku bada jego zgodność z wymogami wynikającymi z definicji znaku towarowego, nie zajmuje się jednak kolizją ze znakami już istniejącymi i zarejestrowanymi.

Wzór przemysłowy może zostać nadany towarom już istniejącym, które ulepszono pod kątem kształtu, kolorystyki, struktury czy materiału. Celem takich działań jest uatrakcyjnienie istniejącego wyrobu. Wzorem przemysłowym może być na przykład nowe opakowanie kosmetyku czy symbol graficzny. Czas ochrony po rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje 25-letni okres. Przed dokonaniem zatwierdzenia Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie zostało wykonane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych.